Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος www.marsecstrat.com (Maritime Security Strategy) προσφέρει τις υπηρεσίες του με τους ακόλουθους όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται με την περιήγησή του, αφού τους αναγνώσει:

 • Οι δημοσιεύσεις στον ιστότοπο έχουν αμιγώς ενημερωτικό/ακαδημαϊκό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ή εκλαμβάνονται ως υποδείξεις, συστάσεις ή συμβουλές προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με οποιοδήποτε αντικείμενο. Καμία ευθύνη που προέρχεται από τη συμμόρφωση ή την ευθυγράμμιση με το περιεχόμενό τους δε βαρύνει τη διαχείριση του ιστότοπου.

 • Κάθε δημοσίευση αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της διαχείρισης του ιστότοπου και αποκτάται κατά το νόμο χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις και χωρίς ρήτρα απαγορευτική των προσβολών της. Το περιεχόμενο ενυπόγραφων άρθρων δεν απηχεί κατ’ ανάγκη τις απόψεις της διαχείρισης.

 • Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και οπτικοακουστικό υλικό κάθε είδους, προέρχεται από ανοικτές πηγές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 • Επιτρέπεται ελεύθερα η αναπαραγωγή, διανομή και παρουσίαση στο κοινό των δημοσιεύσεων του ιστότοπου, εφ’ όσον γίνονται με αναφορά της πηγής μέσω ενεργού συνδέσμου, διατηρούν την ακεραιότητά τους και δε συνιστούν χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται ρητά η πώληση, εκμίσθωση ή άλλη κερδοσκοπική εκμετάλλευση των δημοσιεύσεων του ιστότοπου, η δημόσια ανάρτηση και αναπαραγωγή τους για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και η αναδιανομή τους μετά την επεξεργασία ή την τροποποίησή τους.

 • O ιστότοπος δε φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών και την πολιτική απορρήτου άλλων ιστότοπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω ενεργών συνδέσμων, τα οποία δε θεωρείται εκ των προτέρων ότι αποδέχεται.

 • Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου κατά τρόπο ή με σκοπό ο οποίος να βλάπτει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα σ’ αυτόν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο που συνιστά απατηλή ή άλλη παράνομη ή βλαπτική δραστηριότητα. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου για εγκατάσταση, αποθήκευση, φιλοξενία, αντιγραφή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε προγράμματος κακόβουλου λογισμικού (malware), όπως κατασκοπείας (spyware), ιών υπολογιστών (computer viruses), δούρειων ίππων υπολογιστή (computer trojans), σκουληκιών υπολογιστή (computer worms), καταγραφής πληκτρολόγησης (keylogger), κρυφής λειτουργίας (rootkit) κλπ.

 • Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου με σκοπό την άμεση ή έμμεση προβολή εμπορικών διαφημίσεων, καθώς και σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα.

 • Απαγορεύεται η πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς του ιστότοπου, οι οποίοι καθορίζονται ειδικά από τη διαχείριση, η οποία επιφυλάσσεται του αποκλειστικού δικαιώματος να καθορίζει περαιτέρω μη προσβάσιμους τομείς, κατά τη διακριτική ευχέρειά της. Η διαχείριση διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε όνομα χρήστη και τον αντίστοιχα συνδεδεμένο κωδικό πρόσβασης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 • Οπτικό, ακουστικό ή ακουστικό υλικό κάθε είδους, το οποίο υποβάλλεται προς τον ιστότοπο από τους χρήστες του, συνοδεύεται από την παροχή του ανέκκλητου και αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του. Το υλικό αυτό δεν θα πρέπει να αντίκειται στο νόμο με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η υποβολή προς τον ιστότοπο υλικού που έχει αποτελέσει ή αποτελεί αντικείμενο δικαστικής ή εξώδικης διαφοράς. Η διαχείριση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απομακρύνει τέτοιο υλικό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον η διαχείριση δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει το χαρακτήρα του υλικού που υποβάλλεται προς τον ιστότοπο, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο.

 • Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης, η διαχείριση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει οποιοδήποτε μέτρο με σκοπό την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή απαγόρευσης της πρόβασης στον ιστότοπο, της παρεμπόδισης σύνδεσης υπολογιστή που χρησιμοποιεί τη διεύθυνση IP που σχετίζεται με την παραβίαση και της υποβολής αιτήματος στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, με αντικείμενο την παρεμπόδιση της σύνδεσης του εν λόγω υπολογιστή με τον ιστότοπο.

 • Η διαχείριση του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους ανωτέρω όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Original.png

Ιστολόγιο για τη θαλάσσια ισχύ, την εθνική ασφάλεια στο θαλάσσιο τομέα,

τους ναυτικούς εξοπλισμούς και το δίκαιο της θάλασσας,

με έμφαση στην Ελλάδα και την Κύπρο

© 2020 Maritime Security Strategy